Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem za sprzedany produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
 2. w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);
 3. w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).
 4. Sprzedawca odpowiada za wady produktu wobec Klienta nie będącego Konsumentem (będącego przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) pod warunkiem iż produkt jest objęty gwarancją na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Zakres włączeń gwarancyjnych oraz ograniczeń odpowiedzialności ewentualnego gwaranta zawiera się / publikuje zgodnie z Regulaminem.

Rękojmia w relacjach z Klientem niebędącym Konsumentem (tj. przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) podlega wyłączeniu.

ADRES DLA ZWROTÓW REKLAMACJI

Wszystkie zwroty i reklamacje proszę przesyłać na adres: FDS Pasze Sp. z o.o. Aleksandrów 3, 96-514 Rybno. Magazyn nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Postanowienia tego punktu dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Klienta do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

W razie stwierdzenia wady Produktu Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawca do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: FDS Pasze Sp. z o.o. Aleksandrów 3, 96-514 Rybno, z dopiskiem „Reklamacja” lub wydać Produkt upoważnionej przez Sprzedawca osobie w sklepie stacjonarnym jeśli taki jest prowadzony. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawca sposobów bez kosztowego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawca mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w odpowiedniej zakładce dotyczącej reklamacji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 3. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

Postanowienia tego punktu dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Klienta od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, Sprzedawca może:
 3. wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
 4. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

 1. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a lub b powyżej Klient udostępnia Sprzedawca Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sprzedawca o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Sprzedawca zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w tym celu Sprzedawca umożliwia odbiór reklamowanego Produktu przez upoważnione przez Sprzedawca osoby w Sklepach Stacjonarnych lub umożliwia w inny sposób odbiór Produktu od Klienta na koszt Sprzedawca. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawca sposobów bez kosztowego odebrania

Produktu przez Sprzedawca mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w odpowiedniej zakładce dotyczącej reklamacji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje

 1. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
 2. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
 3. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;
 4. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 5. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
 6. z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Sprzedawca Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 9. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl